خوش آمدید

      بازدید شما را از پارت، مرجع تخصصی طراحی و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، معماری و ساختمان ارج می‌نهیم. امید که بتوانیم با مطالب فنی، تخصصی و علمی، نیازمندی‌های شما را در زمینه‌ی طراحی ، نمونه سازی سریع و ریخته‌گری، جواهرسازی، پزشکی و مهندسی عمران پاسخی شایسته گفته باشیم. راه حل‌های ما برای کاربردهای مختلف اسکن و چاپ سه بعدی:

  • چاپ سه ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم
  • ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻗﻄﻌﺎت صنعتی در اﺑﻌﺎد اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  • ساخت انواع ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی، ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ، ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی دائمی، رﯾﮋﻩ، داﯾﮑﺎﺳﺖ
  • اﺳﮑﻦ سه بعدی و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎدی اﺟﺰاء ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژﻩﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس
  • طراحی و ساخت جواهرات و زﯾﻮرآﻻت
  • چاپ سه ﺑﻌﺪی ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ارﺗﻮﭘﺪی، دﻧﺪانﭘﺰﺷﮑﯽ
  • تهیه‌ی نمادهای ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺪﯾﺲ، سردیس، ماکت‌های ﺳﺎﺧﺘماﻧﯽ و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ

[wds id=”2″]