خانه > خدمات > آموزش

آموزش

      ﺗﺎﮐﻨﻮن دورهﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرت ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول دورهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ:

ردیف عنوان دوره / سمینار مدت(ساعت) محل برگزاری زمان برگزاری وب‌سایت
5 دوره مبانی اندازه‌گیری ابعادی و اسکن سه‌بعدی 8   مهر ماه 1396
4 دوره عملی مبانی اندازه‌گیری ابعادی و کار با دستگاه‌های اسکن 12   مهر ماه 1396
3 دوره مبانی طراحی و چاپ سه بعدی 8   مهر ماه 1396
2 دوره عملی کار با دستگاه‌های چاپگر سه‌بعدی 12   مهر ماه 1396
1 سمیناره یک روزه چاپ و اسکن سه‌بعدی 4   مهر ماه 1396

      ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت بیشتر دورهﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ (سرﻓﺼﻞﻫﺎ، ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎ، آزﻣﻮن و ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم) ﺑﻪ وب‌سایت ﻣﺆﺳﺴﻪ / ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ دورهﻫﺎی زﯾﺮ به‌صورت خصوصی و نیمه‌خصوصی وﺟﻮد دارد:

  • ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﮑﻦ و ﭼﺎپ ﺳﻪ‌ﺑﻌﺪی در ﺻﻨﺎﯾﻊ و شرکت‌ها
  • ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺤﻞ دفتر ﭘﺎرت (ﮐﺮج)

     بنا به درخواست دانش‌پژوه / هنر آموزان در صورت موفقیت در آزمون این دوره‌ها گواهی پارت به آن‌ها اعطا خواهد شد. جهت هماهنگی برگزاری کلاس‌های خصوصی با ما تماس بگیرید. اطلاعات تماس در صفحه‌ی نشانی و تماس آمده است.

 دکتر سعید دهقانی

متخصص فناوری‌های چاپ سه بعدی
0715  270 – 0936
info@3dpart.ir

 مهندس فرخ جولایی
مدرس نرم‌افزارهای مدل‌سازی
متخصص سه بعدی سازی معماری و سازه
 5210  296 – 0912
info@3dpart.ir